Sesja nr LII

UCHWAŁA NR LII/436/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2014r. sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2014 - 2018".

UCHWAŁA NR LII/436/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 września 2014r.


sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2014 - 2018".

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 150) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino na lata 2014 - 2018" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 150) rada gminy uchwala wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Program powinien być opracowany na co najmniej 5 kolejnych lat. W szczególności winien zawierać analizę stanu zasobów mieszkaniowych gminy i ich stanu technicznego, zasady zarządzania zasobem, ustalenia polityki czynszowej, koszty utrzymania technicznego oraz planowane inwestycje.

Sporządziła:
J. Major