Sesja nr LII

UCHWAŁA NR LII/429/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

UCHWAŁA NR LII/429/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 września 2014 r.
 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379, poz.1072), uchwala się, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 3.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.500
758     Różne rozliczenia 3.500
75818   Rezerwy ogólne i celowe 3.500
4810 Rezerwy     (rez. ogolna) 3.500
OGÓŁEM 3.500

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 3.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.500
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.500
75405   Komendy powiatowe Policji 3.500
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3.500
OGÓŁEM 3.500

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Dział 754, 758

3.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie i Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na działania policji – dofinansowanie wyżywienia 8 funkcjonariuszy. Policjanci spoza stanu osobowego KPP w Gryfinie mają wzmocnić ochronę infrastruktury krytycznej Gminy Gryfino poprzez działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie oraz w znacznym stopniu zapobiec sytuacji kryzysowej wpływającej negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska (środki z rezerwy ogólnej).

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz