Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/441/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

UCHWAŁA NR LIII/441/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 października 2014 r.


w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)  i art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Gryfino w ramach inicjatywy lokalnej, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy Gminy Gryfino z jej mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy gminy bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych mogą złożyć wniosek o realizację inicjatywy lokalnej w zakresie zadań określonych wskazaną ustawą.
Od maja do września br. odbywały się spotkania członków zespołu roboczego (w skład którego wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz radni rady miejskiej), w ramach których odbywały się konsultacje dotyczące projektu niniejszej uchwały.
Następnie w II etapie projekt uchwały poddano w dniach 25.09.2014 r. – 08.10.2014 r. konsultacjom społecznym, co jest wypełnieniem ustawowego obowiązku gminy. Projekt uchwały został zamieszczony na stronie internetowej www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń, w Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz został przekazany sołtysom.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Sporządziła:
Barbara Lefik-Żarczyńska