Sesja nr LIII

UCHWAŁA Nr LIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2015.

UCHWAŁA Nr LIII/450/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 października 2014 roku


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2015.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1381; z 2014 roku poz. 40) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. poz. 935)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino w kwocie 46 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dnia 20 października 2014 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, iż średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok wynosi 61,37 zł za 1 dt. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym podatek rolny oblicza się wg średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS. Rada gminy może, w myśl art. 6 ust. 3 ww. ustawy obniżyć powyższą cenę.

Sporządziła:
Iwona Szymańska - Ciepłucha