Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/439/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/193/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino

UCHWAŁA NR LIII/439/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 października 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XXII/193/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 90 ust. 1 i ust. 2b i 3c oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624,  Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r.  Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r.  Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44,  poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 642, poz. 811, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/193/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r.  w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino § 6.1. oraz § 6.2. otrzymują brzmienie:

„§ 6.1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia na rachunek bankowy wskazany we wniosku.”
„§ 6.2. W celu otrzymania miesięcznej dotacji organ prowadzący przedszkole niepubliczne składa w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca sprawozdanie o liczbie wychowanków uczęszczających w danym miesiącu do tego przedszkola. Wzór sprawozdania miesięcznego stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia  2015 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi otrzymują dotację z budżetu gminy.
Natomiast zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Gryfino oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając  w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.
Zmieniane paragrafy wskazują wprost, że organ prowadzący przedszkole niepubliczne składa wniosek do dnia 10 każdego miesiąca, oraz wskazuje w nim liczbę wychowanków w tym samym miesiącu, za który otrzyma odpowiednią część dotacji z budżetu Gminy Gryfino  w terminie do końca bieżącego miesiąca. Rozwiązanie takie podyktowane jest zmianą przepisów, które zobowiązują organ dotujący do wypłacenia całości przysługującej dotacji za cały bieżący rok w tym samym roku  budżetowym.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska