Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/445/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2014r. sprawie zmiany Uchwały Nr LII/436/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2014 - 2018".

UCHWAŁA NR LIII/445/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 października 2014r.

sprawie zmiany Uchwały Nr LII/436/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2014 - 2018".

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 150) uchwala się, co następuje:

§ 1. W rozdziale VI, w punkcie 1, akapicie 3 Załącznika do Uchwały Nr LII/436/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2014-2015” dodaje się punkty 5 i 6 w następującym brzmieniu:

„5. Położenie lokalu w suterenie lub oficynie budynku - 5%,

6. Położenie lokalu w budynku przeznaczonym do rozbiórki lub generalnego remontu - 10%.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem dnia 08.10.2014r. zawiadomienia o wszczęciu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego postępowania nadzorczego w odniesieniu do Uchwały Nr LII/436/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2014-2018”, istnieje konieczność wprowadzenia dodatkowych zapisów dotyczących czynników podwyższających lub obniżających stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Stąd też wprowadza się dwa dodatkowe czynniki obniżające stawki czynszu a mianowicie: 5% obniżkę z tytułu położenia lokalu w suterenie lub oficynie budynku oraz 10% obniżkę w tytułu położenia lokalu w budynku przeznaczonym do rozbiórki lub generalnego remontu.

Sporządziła:
J. Major