Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuję obwodowe komisje do spraw referendum na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2. Składy osobowe obwodowych komisji do spraw referendum określają załączniki od  nr 1 do nr 22 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Przepis art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) wskazuje burmistrza gminy, jako organ właściwy do powołania składów osobowych obwodowych komisji. Składy osobowe komisji są tworzone na podstawie zgłoszeń dokonanych przez podmioty uprawnione. Dodatkowo, w skład każdej obwodowej komisji do spraw referendum, powoływany jest pracownik gminnej jednostki organizacyjnej lub pracownik szpitala/zakładu pomocy społecznej - w przypadku obwodów odrębnych.

Sporządziła:
Izabela Buckowska