Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.56.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego powołanych na terenie miasta i gminy Gryfino do przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 120.56.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
 

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw  referendum ogólnokrajowego powołanych na terenie miasta i gminy Gryfino do przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (M.P.2015.663) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ustanawiam Pana Ryszarda Stempińskiego gminnym koordynatorem zastosowania programu informatycznego na obszarze gminy Gryfino w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

  1. W przypadku czasowej nieobecności w pracy koordynatora, o którym mowa w ust. 1,  jego obowiązki przejmuje Pan Daniel Adamczyk.

§ 2. Ustanawiam operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum na terenie miasta i gminy Gryfino do przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. :

Nr obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji  wyborczej Operatorzy
1. Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie
ul. Szczecińska 17,  74-100 Gryfino
Ryszard Olejarz
2. Przedszkole nr 2 w Gryfinie
ul. Bolesława Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino
Ryszard Olejarz
3. Przedszkole nr 4 w Gryfinie
ul. Tadeusza Kościuszki 17, 74-100 Gryfino
Ryszard Olejarz
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Gryfinie,
ul. Niepodległości 16,  74-100 Gryfino
Ryszard Olejarz
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie
ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino
Tomasz Pękalski
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
Tomasz Pękalski
7. Przedszkole nr 5 w Gryfinie
ul. Stefana Żeromskiego 12, 74-100 Gryfino
Mariusz Tarka
8. Przedszkole nr 3 w Gryfinie
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 74-100 Gryfino
Mariusz Tarka
9. Zespół Szkół w Gryfinie
ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-100 Gryfino
Mariusz Tarka
10. Biblioteka Publiczna Filia Górny Taras  w Gryfinie,
ul. Krasińskiego 87a, 74-100 Gryfino
Mariusz Tarka
11. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
ul. 9 Maja 4, 74-100 Gryfino
Mariusz Tarka
12. Przedszkole nr 1 w Gryfinie
ul. Wojska Polskiego 11, 74-100 Gryfino
Ryszard Olejarz
13. Świetlica Wiejska w Czepinie
ul. Gryfińska 46, 74-100 Gryfino
Daniel Adamczyk
14. Szkoła Podstawowa w Radziszewie
ul. Szczecińska 54, 74-100 Gryfino
Daniel Adamczyk
15. Zespół Szkół w Gardnie
ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino
Daniel Adamczyk
16. Świetlica Wiejska w Dołgich
Dołgie 12a, 74-100 Gryfino
Daniel Adamczyk
17. Świetlica Wiejska w Wełtyniu
ul. Niepodległości 18, 74-100 Gryfino
Daniel Adamczyk
18. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
Nowe Czarnowo 66, 74-100 Gryfino
Tomasz Pękalski
19. Biblioteka Publiczna w Gryfinie Filia w Pniewie
ul. Gryfińska 16, Pniewo
Tomasz Pękalski
20. Dom Pomocy Społecznej w Dębcach
Dębce 11
Daniel Adamczyk
21. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny
w Nowym Czarnowie, Nowe Czarnowo 70,
Tomasz Pękalski
22. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Gryfinie
ul. Parkowa 5 , 74-100 Gryfino
Tomasz Pękalski

§ 3. Osoby, o których mowa w § 1 i 2 wykonują swoje zadania do czasu przyjęcia protokołów głosowania przez Urzędnika Wyborczego Gminy Gryfino

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Urzędnikowi Wyborczemu Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Przepisy Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (M.P.2015.663) dają możliwość zapewnienia wsparcia informatycznego obwodowym komisjom do spraw referendum  powołanym do przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Sporządził:
Ryszard Stempiński