Sesja nr VI

UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

UCHWAŁA NR VI/51/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 marca 2015 r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015r. poz. 87, poz. 122)  Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w §2.

 1. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.
 2. Przez liczbę pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości niezamieszkałej należy rozumieć liczbę opróżnień pojemników w ciągu roku według normatywów zawartych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Gryfino.
 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które w części są zamieszkałe przez mieszkańców oraz w części niezamieszkałe, stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1 i ust. 2.
 4. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w kwocie 180 zł, w przypadku jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę opłaty w kwocie 132 zł za rok od domku letniskowego.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 156 zł rocznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, co stanowi miesięczną wysokość opłaty w kwocie 13 zł na jednego mieszkańca.

 1. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 132 zł rocznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, co stanowi miesięczną wysokość opłaty w kwocie 11 zł za jednego mieszkańca.

§ 3. 1. Ustala się stawkę za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na  nieruchomości niezamieszkałej:

 1. kosz uliczny – w wysokości 3 zł,
 2. o pojemności 60 l – w wysokości 6 zł,
 3. o pojemności 110 l – w wysokości 11 zł,
 4. o pojemności 120 l – w wysokości 12 zł,
 5. o pojemności 240 l – w wysokości 23 zł,
 6. o pojemności 1100 l – w wysokości 106 zł,
 7. o pojemności 7000 l – w wysokości 674 zł,
 8. o pojemności 10000 l – w wysokości 963 zł.

2. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości niezamieszkałej:

 1. o pojemności 60 l – w wysokości 4 zł,
 2. o pojemności 110 l – w wysokości 8 zł,
 3. o pojemności 120 l – w wysokości 9 zł,
 4. o pojemności 240 l – w wysokości 18 zł,
 5. o pojemności 1100 l – w wysokości 81 zł,
 6. o pojemności 1500 l – w wysokości 111 zł,
 7. o pojemności 2500 l – w wysokości 185 zł,
 8. o pojemności 3500 l – w wysokości 259 zł,
 9. o pojemności 7000 l – w wysokości 518 zł,
 10. o pojemności 10000 l – w wysokości 741 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/229/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwały:
1)   dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustala stawkę takiej opłaty;
2)   ustala stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Ustalone stawki opłat nie przekraczają górnych stawek opłat określonych w art. 6k ust. 2a pkt 1 w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 – liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, a mianowicie 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca (1299 zł x 2%= 25,98 zł)
Ponadto w wyniku nowelizacji ustawy zmianą z dnia 28 listopada 2014r. (Dz. U. z 2015r. poz. 87) w art. 6j wprowadzono ust. 3b, który stanowi, iż w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Stąd też w uchwale wprowadzono w § 1 nowy ust. 5, który reguluje powyższą kwestię, a podane stawki obliczono zgodnie z art. 6j ust. 3c, który stanowi, iż ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust. 3b, na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.
Podstawą do uchylenia dotychczasowej uchwały Rady Miejskiej Gryfinie Nr XXVIII/229/12 z dnia 29 listopada 2012r. i wprowadzenia nowej uchwały była wyżej wymieniona nowelizacja ustawy oraz stanowisko Ministerstwa Środowiska z 21.01.2015r. zgodnie z którym, uchwały wydane na podstawie art. 6k ust. 1 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w dotychczasowym brzmieniu utracą moc z dniem wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji, czyli 1 lutego 2015r. Uchwały wydane na podstawie art. 6k nie zostały utrzymane w mocy do czasu wydania nowych uchwał. Dla ważności uchwały w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi konieczne jest według Ministerstwa Środowiska podjęcie nowych uchwał, nawet w dotychczasowym brzmieniu, lecz z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy.

Sporządziła:
J. Major
I. Szymańska-Ciepłucha
 

Lista załączników:
UCHWAŁA RIO [1949452 bajtów]