Sesja nr VI

UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/48/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379, poz.1072), uchwala się, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 179.589,08 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 179.589,08
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 107.339
75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 107.339
0310 Podatek od nieruchomości 107.339
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 72.250,08
85395   Pozostała działalność 72.250,08
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust .3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 72.250,08
OGÓŁEM 179.589,08

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 8.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 8.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.000
90020   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 8.000
0400 Wpływy z opłaty produktowej 8.000
OGÓŁEM 8.000

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 8.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 8.000
758     Różne rozliczenia 8.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe  8.000
4810 Rezerwy    (rez. ogólna) 8.000
OGÓŁEM 8.000

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 179.589,08 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 107.339
750     Administracja publiczna 107.339
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 107.339
4480 Podatek od nieruchomości 107.339
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 72.250,08
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 72.250,08
85395   Pozostała działalność 72.250,08
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 888,47
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.727,99
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.630,77
4127 Składki na Fundusz Pracy 1.333,08
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2.020,95
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 10.312,92
4227 Zakup środków żywności 25.174,00
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.030,60
4307 Zakup usług pozostałych 8.131,30
OGÓŁEM 179.890,08

§  5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Dział 750, 756

  • 107.339 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami i Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w związku z ruchami w majątku trwałym w zakresie gruntów nabytych, zbytych oraz podlegających wydzierżawieniu nastąpi zmiana pomiędzy prognozowanym a faktycznie naliczonym podatkiem od nieruchomości.

Dział 853

  • 72.250,08 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych i Dyrektora Przedszkola Nr 2  w Gryfinie w związku z realizacją projektu „Jak dobrze być przedszkolakiem”.  

Dział  900, 758

  • 8.000 zł - zmniejszenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  i Ochrony Środowiska w związku ze zmianą przepisów dotyczących redystrybucji środków z opłat produktowych, określonych ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2014 r. poz.1413).

Zmniejszenie dochodów bilansuje się zmniejszeniem wydatków – rezerwy ogólnej bieżącej.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz