Sesja nr VI

UCHWAŁA NR VI/53/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/53/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379, poz.1072), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 209.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 209.000
801     Oświata i wychowanie 209.000
80104   Przedszkola 209.000
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 209.000
OGÓŁEM 209.000

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 209.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 209.000
801     Oświata i wychowanie 209.000
80149   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 209.000
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 209.000
OGÓŁEM 209.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Dział 801

  • 209.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Gryfinie w związku z § 1 lit. h i § 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących za źródeł zagranicznych w zakresie kwalifikacji dotacji naliczonej na każde dziecko posiadające orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz