Sesja nr VII

UCHWAŁA NR VII/61/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/61/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379, poz.1072), uchwala się, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 50.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 50.000
758       Różne rozliczenia 50.000
75818    Rezerwy ogólne i celowe  50.000
4810 Rezerwy (rez. celowa) 50.000
  OGÓŁEM 50.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 50.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 50.000
926     Kultura fizyczna 50.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 50.000
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 50.000
  OGÓŁEM   50.000

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

UZASADNIENIE

Dział 758, 926

50.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Zmiana polega na przeniesieniu środków z  rezerwy celowej na utrzymanie boisk na dotacje dla stowarzyszeń, które zajmą się realizacją zadań z zakresu utrzymania obiektów sportowo – rekreacyjnych.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz