Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/54/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Gardno.

UCHWAŁA Nr VII/54/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.


w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Gardno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 i poz. 1318, Dz.U. z 2014 poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje

§ 1. Nadać nazwę „ul. Ogrodowa” drogom oznaczonym numerami działek 52/103 i 52/151(w części), położonym w obrębie ewidencyjnym Gardno, gmina Gryfino.

§ 2. Nadać nazwę „ul. Kwiatowa” drogom oznaczonym numerami działek 89/18 i 89/6, położonym w obrębie ewidencyjnym Gardno, gmina Gryfino.

§ 3. Nadać nazwę „ul. Wiśniowa” drodze oznaczonej numerem działki 51 (w części), położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno, gmina Gryfino.

§ 4. Przebieg ulic stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

Uzasadnienie

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050/21/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 lutego 2015 r, w dniach od 23 lutego do dnia 27 marca 2015 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, których celem było zebranie opinii mieszkańców na temat nadania ulicom w miejscowości Gardno, proponowanych nazw: ul. Ogrodowa, ul. Kwiatowa, ul. Parkowa.
W terminie przeznaczonym na konsultacje, nie otrzymano żadnej opinii do projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gardno.
Protokół sporządzony z przebiegu przeprowadzonych konsultacji, a zgodnie z regulaminem w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych - rozdział 3 § 11. pkt. 2 uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 3457, został podany do publicznej wiadomości.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Gardno – rejon ul. Słonecznej, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XVIII/158/12 z dnia 22 marca 2012 r, drogi będące przedmiotem projektu uchwały położone są w jednostkach bilansowych oznaczonych symbolami:
a) działka nr 52/103: KP- publiczny ciąg pieszy oraz działka nr 52/151: KDD publiczna droga klasy dojazdowej - proponowana nazwa ul. Ogrodowa.
c) działki nr 89/18 i 89/6: KDD publiczna droga klasy dojazdowej - proponowana nazwa ul. Kwiatowa.
d) działka nr 51: KDL publiczna droga klasy lokalnej - proponowana nazwa ul. Wiśniowa.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), podejmowanie uchwał w sprawach między innymi nazw ulic będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 266), należy do wyłącznej właściwości rady gminy, w związku z tym przedkładam projekt uchwały.

Sporządziła:
U. Włodarczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn