Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/65/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr VII/65/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 kwietnia 2015 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku poz. 1399, Dz. U. z 2015 roku, poz. 122) uchwala się co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 3274), wprowadza się następującą zmianę:

W § 1 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a Na inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach poszczególnych sołectw wyznacza się następujące osoby:

1) Elżbietę Kasprzyk - w sołectwie Bartkowo,
2) Andrzeja Szewczuka - w sołectwie Borzym,
3) Magdalenę Śledzińską - w sołectwie Chlebowo,
4) Grażynę Bącelę - w sołectwie Chwarstnica,
5) Józefa Zajączkowskiego - w sołectwie Czepino,
6) Arkadiusza Kostrzewę - w sołectwie Daleszewo,
7) Zdzisława Kujawińskiego - w sołectwie Dołgie,
8) Edwarda Wąsiela - w sołectwie Drzenin,
9) Tadeusza Fellera - w sołectwie Gardno,
10) Sebastiana Jazdowskiego - w sołectwie Krajnik,
11) Barbarę Kłonowską - w sołectwie Krzypnica,
12) Pawła Piekarza - w sołectwie Mielenko Gryfińskie,
13) Urszulę Czapiewską - w sołectwie Nowe Czarnowo,
14) Beatę Olech – Budzik – w sołectwie Parsówek,
15) Agnieszkę Litwiniuk - w sołectwie Pniewo,
16) Marka Gałęzowskiego - w sołectwie Radziszewo,
17) Teresę Górecką – Sieję - w sołectwie Sobiemyśl,
18) Danutę Świderek – w sołectwie Sobieradz,
19) Eugeniusza Kuduka - w sołectwie Steklinko,
20) Zofię Krzak - w sołectwie Steklno,
21) Jarosława Kardasza - w sołectwie Stare Brynki,
22) Roberta Gorzkiewicza - w sołectwie Wirów,
23) Leszka Jaremczuka - w sołectwie Wełtyń,
24) Ewę Michniacką – Cywkę - w sołectwie Włodkowice,
25) Marcina Jońcę – w sołectwie Wysoka Gryfińska,
26) Jerzego Piaseckiego – w sołectwie Żabnica,
27) Dorotę Frelich - w sołectwie Żórawie,
28) Witolda Koczana - w sołectwie Żórawki.”

§ 2 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku poz. 1399) Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów. Ponadto, z uwagi na wybory sołtysów na kadencję 2015 – 2019, należało wyznaczyć nowych inkasentów i uporządkować uregulowania w tym zakresie.

Sporządziła:
Iwona Szymańska - Ciepłucha