Sesja nr VII

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR VII/59/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 kwietnia 2015r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino
.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. z 2015r. poz. 1100) dokonuje się następujących zmian:

  1. § 10 przyjmuje brzmienie:
    „§ 10.1. Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 wynajmowane są na czas nieoznaczony osobom (rodzinom wielodzietnym), o których mowa w § 8 ust. 1 uchwały.
  2. Lokale, o których mowa w ust.1 mogą być również wynajmowane w ramach zamiany, najemcom ubiegającym się o poprawę warunków zamieszkiwania, w oparciu o § 23 ust. 1 uchwały lub wskazywane, jako lokale zamienne, w oparciu o § 7 ust. 1 uchwały.”
     

      2. W załączniku do uchwały pkt 8 wers 2 przyjmuje brzmienie:
           „ - rodzina wielodzietna (3 i więcej dzieci) 20 pkt .”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

Uzasadnienie

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2015r. w Uchwale Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. z 2015r. poz. 1100) stwierdzono nieważność m.in. § 10 uchwały.
Zawierał on regulacje związane z zasadami postępowania z lokalami mieszkalnymi o powierzchni przekraczającej 80 m2. Obecnie, zgodnie z uzasadnieniem rozstrzygnięcia nadzorczego, gminy nie mogą wynajmować tego rodzaju lokali w drodze przetargu na stawkę czynszu. Wobec powyższego obecne zasady wynajmowania lokali powyżej 80 m2 będą tożsame z zasadami dla pozostałego zasobu lokali mieszkalnych. Ponadto na wniosek Społecznej Komisji Mieszkaniowej wypracowany na posiedzeniu w dniu 16.04.2015r. dokonano zmiany zapisu pkt 8 wersu 2 załącznika do uchwały zawierającego definicję rodziny wieloosobowej z „4 i więcej dzieci” na „3 i więcej dzieci”, którym przysługuje 20 pkt do ogólnej punktacji kwalifikacyjnej na liście mieszkaniowej.

Sporządziła:
Janina Major