Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/55/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Gardno.

UCHWAŁA Nr VII/55/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.


w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Gardno.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 i poz. 1318, Dz.U. z 2014 poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje

§ 1. Nadać nazwę ul. „Innowacyjna” drodze, oznaczonej numerami działek 72/9 i 72/12 położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno, gmina Gryfino.

§ 2. Przebieg ulicy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino, jest właścicielem nieruchomości oznaczonych numerami działek 72/9 i 72/12, położonych o obrębie ewidencyjnym Gardno.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino, w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXII/190/12 z dnia 18 czerwca 2012 r, nieruchomości oznaczone ww numerami działek sklasyfikowane są jako drogi, oznaczone symbolami:
a) działka nr 72/9 KD.L- droga publiczna klasy lokalnej 
b) działka nr 72/12: KD.D – droga publiczna klasy dojazdowej.
Przedmiotowe drogi stanowią dojazd do nieruchomości położonych w strefie „Parku Przemysłowego”, na których realizowana jest zabudowa hal produkcyjnych.
W związku z powyższym konieczne jest nadanie nazwy ulicy ww drogom, celem ustalenia numerów porządkowych dla powstającej zabudowy.
Dla wybrania konkretnej nazwy ulicy, na stronie Wrota Gryfina dla mieszkańców Gminy, został ogłoszony konkurs, którego wyniki przedstawiono pod obrady komisji Rady Miejskiej w Gryfinie.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), podejmowanie uchwał w sprawach między innymi nazw ulic będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 266), należy do wyłącznej właściwości rady gminy, w związku z tym przedkładam projekt uchwały.

Sporządziła:
U. Włodarczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn