Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/60/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.

UCHWAŁA Nr VII/60/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.


w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379, poz.1072), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 74.736 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 70.261
752       Obrona narodowa 5.000
75212   Pozostałe wydatki obronne 5.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000
801       Oświata i wychowanie 65.261
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 6.609
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6.609
80104   Przedszkola 58.652
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 58.652
Zespół Szkół w Gardnie 4.475
801       Oświata i wychowanie 4.475
80101     Szkoły podstawowe 3.130
0970 Wpływy z różnych dochodów 3.130
80110   Gimnazja 1.345
0970 Wpływy z różnych dochodów 1.345
  OGÓŁEM 74.736

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 19.350 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 19.350
801       Oświata i wychowanie 19.350
80106   Inne formy wychowania przedszkolnego 19.350
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 19.350
  OGÓŁEM 19.350

§  3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 60.336 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 55.861
752        Obrona narodowa 5.000
75212   Pozostałe wydatki obronne 5.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.000
801       Oświata i wychowanie 45.911
80104   Przedszkola 15.911
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 15.911
80149   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 30.000
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 30.000
600     Transport i łączność 4.500
60016   Drogi publiczne gminne 4.500
6050 Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych 4.500
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 450
6050 Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych 450
Zespół Szkół w Gardnie 4.475
801     Oświata i wychowanie 4.475
80101   Szkoły podstawowe 3.130
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.050
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 805
4300 Zakup usług pozostałych 275
80110   Gimnazja 1.345
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 880
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 345
4300 Zakup usług pozostałych 120
  OGÓŁEM  60.336

§  4. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 4.950 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.950
926      Kultura fizyczna 4.950
92601   Obiekty sportowe 4.950
4300 Zakup usług pozostałych 4.950
  OGÓŁEM  4.950

§  5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

UZASADNIENIE

Dział 752

  • 5.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W związku z informacją, iż w 2015 r. w Siłach Zbrojnych będą realizowane ćwiczenia wojskowe z większą ilością żołnierzy rezerwy w budżecie gminy należy uwzględnić środki na wypłaty z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz refundację tych środków z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.

Dział 801

  • 65.261 zł/ 19.350 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 146/2015 i wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Gryfinie. W związku  z otrzymaniem informacji o wysokości dotacji  celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, dokonuje się stosownych zmian, zwiększając dotacje podmiotowe dla niepublicznego przedszkola.
  • 4.475 zł – zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w związku z otrzymaniem odszkodowania za kradzież laptopów.

Dział 600, 900, 926

  • 4.950 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Stare Brynki).          

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz