Sesja nr VIII

UCHWAŁA NR VIII/73/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

UCHWAŁA NR VIII/73/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 maja 2015r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015r. poz. 87, poz. 122)  Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 marca 2015r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. U. Woj. Zach. z 2015r. poz. 1159) § 1 ust. 5 przyjmuje brzmienie:„

"5. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w kwocie 176 zł, w przypadku jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę opłaty w kwocie 128 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 marca 2015r. dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik. Stosownie do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015r. poz. 87) w art. 6j m.in. wprowadzono ust. 3b który stanowi, iż w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Uregulowanie to zawarto w § 1 ust. 5 przedmiotowej uchwały. Przedmiotowa regulacja została jednak uchylona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Uchwałą Nr IX.102.S.2015 z dnia 22 kwietnia 2015r. wskazując na niezgodność z treścią przepisu art. 6j ust. 3b ustawy. W związku z powyższym dla zapewnienia porządku prawnego zaistniała konieczność zmiany Uchwały Nr VI/51/15, w części dotyczącej właściwego sformułowania ust. 5 w § 1 uchwały.

Sporządziła:
J. Major