Sesja nr IX

UCHWAŁA NR IX/82/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR IX/82/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 czerwca 2015 r.


w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 12 § 4 i § 11, ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zmiany: Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; Dz. U. z 2014r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072 oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r. poz. 318) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia Ogólnokrajowego Referendum zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku, na terenie Gminy Gryfino tworzy się obwody głosowania w Domu Pomocy Społecznej, Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym i w Szpitalu Powiatowym. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Na uchwałę wyborcom w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku-Kodeks Wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)” Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców.
Nie utworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką”.
Na podstawie otrzymanej informacji dotyczącej ilości pacjentów przebywających w jednostce:
1. Dom Pomocy Społecznej w Dębcach -15 wyborców.
2.Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny w Nowym Czarnowie- 35 wyborców.
3. Szpital Powiatowy w Gryfinie- 48 wyborców.

Zaistniała konieczność powołania na terenie Gminy Gryfino trzech odrębnych odwodów głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w dniu 06 września 2015 roku. Siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały wyznaczone na terenie tych obwodów głosowania.

Sporządziła:
Renata Kuryło