Sesja nr IX

UCHWAŁA NR IX/78/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.

UCHWAŁA NR IX/78/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 czerwca 2015 r.
 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379, poz.1072), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 25.065 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 24.816
150     Przetwórstwo przemysłowe 17.816
15011   Rozwój przedsiębiorczości 17.816
0970 Wpływy z różnych dochodów 17.816
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7.000
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 7.000
0690 Wpływy z różnych opłat 7.000
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 249
801     Oświata i wychowanie 249
80104   Przedszkola 249
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 249
OGÓŁEM 25.065

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 156.415 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 29.666
150     Przetwórstwo przemysłowe 17.816
15011   Rozwój przedsiębiorczości 17.816
4300 Zakup usług pozostałych 17.816
750     Administracja publiczna 7.000
75011   Urzędy wojewódzkie 7.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.200
4300 Zakup usług pozostałych 700
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 150
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150
926     Kultura fizyczna 4.700
92601   Obiekty sportowe 4.700
4300 Zakup usług pozostałych 4.700
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 249
801     Oświata i wychowanie 249
80104   Przedszkola 249
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 249
Zespół Szkół w Gardnie 76.500
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 76.500
85401   Świetlice szkolne 76.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.500
Zespół Szkół w Chwarstnicy 50.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 50.000
85401   Świetlice szkolne 50.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.000
OGÓŁEM 156.415

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 131.350 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.850
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.850
92195   Pozostała działalność 4.850
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.850
Zespół Szkół w Gardnie 76.500
801     Oświata i wychowanie 76.500
80110   Gimnazja 76.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76.500
Zespół Szkół w Chwarstnicy 50.000
801     Oświata i wychowanie 50.000
80101   Szkoły podstawowe 50.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50.000
OGÓŁEM 131.350

§  4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Dział 150

  • 17.816 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z otrzymaniem odszkodowania za kradzież elementów stacji transformatorowej na terenie Parku Przemysłowego w Gardnie. Środki przeznacza się na odtworzenie skradzionego majątku.

Dział 750

  • 7.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Urzędu Stanu Cywilnego.  W dniu 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, która umożliwiła Kierownikowi USC przyjmowanie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.  Na realizację ww. czynności nie jest przyznana dotacja celowa. Minister Spraw Wewnętrznych Rozporządzeniem  z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r.  poz. 180) określił opłatę dodatkową w wysokości 1.000 zł za przyjęcie oświadczenia  o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Opłata dodatkowa pełni funkcję kompensacyjną na pokrycie wszelkich kosztów zorganizowania udziału kierownika urzędu stanu cywilnego w przyjmowaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Opłata ma pokryć między innymi   zakup kompletnego stroju dla kierownika i zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego wraz z akcesoriami odzieżowymi oraz ich konserwację, usługi fryzjerskie, insygnia z wizerunkiem orła, patera na obrączki,  teczka na akty wynoszone poza urząd oraz usługi transportowe na przejazd kierownika lub zastępcy kierownika USC w miejsce przyjęcia oświadczenia o wstąpienia w związek małżeński. 

Dział 801, 854

  • 249 zł – zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Gryfinie w związku z otrzymaniem darowizny na zakup dywaników antypoślizgowych do położenia na stopnie schodowe w celu poprawienia bezpieczeństwa dzieci.
  • 76.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia   i pochodne od wynagrodzeń w świetlicy szkolnej.
  • 50.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Chwarstnicy w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia   i pochodne od wynagrodzeń w świetlicy szkolnej.

Dział 900, 921, 926

  • 4.700 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego m. Drzenin – utwardzenie placu rekreacyjno – sportowego poprzez wykonanie nawierzchni z kostki typu polbruk.          
  • 150 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu przeniesienia środków w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Drzenin na utrzymanie terenów zielonych – zadanie będzie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz