Sesja nr IX

UCHWAŁA NR IX/80/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie

UCHWAŁA NR IX/80/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 czerwca 2015 r.


w sprawie utworzenia i nadania statutu Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Na podstawie z art. 5 ust. 5b art. 58, ust. 1 i 6 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877; z 2015 r. poz. 357) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532), po zawarciu w dniu 28 maja 2015 r. porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2015 r. tworzy się Szkołę Muzyczną I stopnia w Gryfinie, zwaną dalej Szkołą.

  1. Siedzibą Szkoły jest budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt.ż.w. Mamerta Stankiewicza przy ul. 9 Maja 4 w Gryfinie.
  2. Szkoła jest prowadzona jako jednostka budżetowa Gminy Gryfino.
  3. Organ prowadzący wyposaża Szkołę w mienie niezbędne do realizacji celów określonych w statucie.

§ 2. Akt założycielski Szkoły stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadaje się Szkole Statut stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5, ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych  - z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
W dniu 26 lutego 2015 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę Nr V/35/15 w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie. W okresie od 27 marca do 27 kwietnia 2015 r. zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.40.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie przeprowadzono badanie ankietowe skierowane do rodziców (prawnych opiekunów) wychowanków przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Gryfino. Zdecydowana większość ankietowanych wyraziła pozytywne opinie, co wskazuje na duże zainteresowanie w zakresie edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli gminy Gryfino.
W dniu 28 maja 2015 r. Gmina Gryfino zawarła porozumienie z Ministrem Kultury  i Dziedzictwa Narodowego w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Gminę Gryfino Szkoły Muzycznej I stopnia.
Utworzenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie odpowiada zapotrzebowaniom społeczności lokalnej Gminy Gryfino i przyczyni się do stworzenia warunków wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez krzewienie edukacji muzycznej.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska