Sesja nr XII

UCHWAŁA NR XII/94/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 września 2015 r. sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR XII/94/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 16 września 2015 r.


sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 12 § 4 i § 11, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zmiany: Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; Dz. U. z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku, na terenie Gminy Gryfino tworzy się obwody głosowania w Domu Pomocy Społecznej, Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym i w Szpitalu Powiatowym. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Na uchwałę wyborcom w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12§ 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku-Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. )” Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nie utworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką”.
Na podstawie otrzymanych informacji dotyczących ilości pacjentów przebywających w poszczególnych jednostkach:
1.Dom Pomocy Społecznej w Dębcach - 15 wyborców.
2.Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny w Nowym Czarnowie-35 wyborców.
3.Szpital Powiatowy w Gryfinie-32 wyborców.

Zaistniała konieczność powołania na terenie Gminy Gryfino trzech odrębnych odwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. Siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały wyznaczone na terenie tych obwodów głosowania.

Sporządziła:
Renata Kuryło