Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/134/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie

UCHWAŁA NR XVI/134/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 1607) , uchwala się co następuje:

§ 1.Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie, zwanym dalej Dziennym Domem.

§ 2. Opłata za pobyt w Dziennym Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu oraz usługi świadczone przez Dzienny Dom. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 3. Wysokość opłaty jest uzależniona od sytuacji dochodowej osoby kierowanej. Miesięczna opłata za pobyt w Dziennym Domu określa poniższa tabela:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w % % odpłatności za pobyt w Dziennym Domu,  o której mowa w § 3
dla osób samotnie  gospodarujących dla osób
w rodzinie
Do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
Powyżej 100% do 150% 4% 5%
Powyżej 150% do 200% 6% 7%
Powyżej 200% do 250 % 8% 9%
Powyżej 250% do 300% 10% 11%
Powyżej 300% do 350% 12% 13%
Powyżej 350% do 400% 14% 15%
Powyżej 400% do 600% 20% 22%
Powyżej 600% do 800% 40% 42%
Powyżej 800% 100% 100%

§ 4. Osoby skierowane do Dziennego Domu na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy ponoszą odpłatność o której mowa w § 4 według następującej zasady: opłatę należną od osoby skierowanej za cały miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i mnoży przez ilość dni pobytu.

§ 5. Opłata za pobyt w Dziennym Domu wnoszona jest przez uczestnika w okresach miesięcznych w terminie  do 10 dnia następnego miesiąca. Opłata stanowi dochód Gminy Gryfino.

§ 6. 1. Uczestnicy nie ponoszą odpłatności za okres nieobecności spowodowany pobytem w szpitalu, sanatorium, turnusie rehabilitacyjnym oraz chorobą trwającą powyżej 15 kolejnych dni kalendarzowych.

  1. Celem usprawiedliwienia nieobecności i nienaliczania opłaty, uczestnik zobowiązany jest powiadomić Dzienny Dom w terminie nie dłuższym niż cztery dni od pierwszego dnia nieobecności oraz potwierdzić ten fakt w możliwie najszybszym terminie w formie pisemnej.

§ 7.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia odpłatności.

  1. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w szczególności jeżeli:
    1. osoba ta wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
    2. występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2016 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała reguluje sprawy związane z ponoszeniem opłat za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”. Opłata za pobyt obejmuje korzystanie z miejsca pobytu oraz usługi tam świadczone. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia.
Zgodnie z Uchwałą Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 zasady funkcjonowania placówek oparte są o przepisy ustawy o pomocy społecznej.
 Proponowana miesięczna odpłatność jaka miałaby być ponoszona przez uczestników uzależniona jest od dochodu: osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie. Kryterium dochodowe, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od dnia 1 października 2015 r. wynosi:
dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł
dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł
Kryteria dochodowe, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, podlegają weryfikacji co 3 lata. Ustalając odpłatność uczestnika za pobyt w Dziennym Domu należy uwzględnić dochód.  
Miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu ustala Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w zarządzeniu. Podstawą miesięcznego kosztu utrzymania na rok budżetowy jest kwota wydatków planowanych w budżecie jednostki, z uwzględnieniem ewentualnych środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Na 2016 r. szacowany koszt pobytu wynosi 1200 zł. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych na utrzymanie Dziennego Domu miesięczny koszt pobytu ustala Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

Przykład:

                W przypadku osoby samotnie gospodarującej, której dochód wynosi 1400 zł, należy zakwalifikować tą osobę do przedziału określonego w tabeli powyżej 200% do 250%
(1400 zł : 634 zł x 100% = 221%). Wysokość odpłatności za pobyt w roku 2016 kształtuje się na poziomie 8%, tj. 96 zł miesięcznie.
                W stosownym zarządzeniu Burmistrza zostaną ustalone zasady odpłatności za wyżywienie, zakres usług oraz zasady funkcjonowania jednostki.
                Zaproponowane w projekcie uchwały zasady odpłatności opracowane zostały
z uwzględnieniem priorytetów społecznych, umożliwiając bezpłatne uczestnictwo w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” osobom o niskich dochodach lub w trudnej sytuacji życiowej.
                W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Sporządziła:
Kamila Zagórska-Hyży