Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/133/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie, ul. Wodnika 1 i nadania statutu

 

UCHWAŁA NR XVI/133/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 grudnia 2015 r.

 
w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie, ul. Wodnika 1 i nadania statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646;  z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), uchwala się co następuje:

§ 1. Tworzy się Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Gryfinie, z siedzibą przy ul. Wodnika 1.

§ 2.1. Dzienny Dom „Senior-WIGOR” jest jednostką budżetową Gminy Gryfino.

  1. Terenem działania Dziennego Domu „Senior-WIGOR” jest Gmina Gryfino.

§ 3. Zakres i przedmiot działania Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie określa Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2016 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Celem niniejszej uchwały jest w szczególności zapewnienie wsparcia Seniorom - osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 plus, będących mieszkańcami gminy Gryfino poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.
Prowadzenie Dziennego Domu przez Gminę Gryfino jest kontynuacją zadania w ramach Programu Wieloletniego Senior-WIGOR na lata 2015-2020 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Celem placówki jest przede wszystkim przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, rozwijanie ich sprawności psychofizycznej oraz właściwe wykorzystanie potencjałów wiedzy i umiejętności Seniorów. Ponadto, zadaniem Dziennego Domu jest wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. Realizacja zadania pozwoli na wypełnienie istotnej luki jaką jest brak infrastruktury w tym zakresie. Utworzenie Dziennego Domu Pomocy jest jak najbardziej uzasadnione względami społecznymi. Placówka mieścić się będzie w budynku Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie przy ul. Wodnika 1.
Nadzór nad działalnością Dziennego Domu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Sporządziła:
Kamila Zagórska-Hyży