Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/136/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XVI/136/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 grudnia 2015 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6l ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku poz. 1399, 1593, z 2015 roku poz. 87, 122, 1688) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 3274), wprowadza się następującą zmianę:

W § 1 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Na inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach poszczególnych sołectw wyznacza się następujące osoby:
1) Sołtysa sołectwa Bartkowo - w sołectwie Bartkowo,
2) Sołtysa sołectwa Borzym - w sołectwie Borzym,
3) Sołtysa sołectwa Chlebowo - w sołectwie Chlebowo,
4) Sołtysa sołectwa Chwarstnica - w sołectwie Chwarstnica,
5) Sołtysa sołectwa Czepino - w sołectwie Czepino,
6) Sołtysa sołectwa Daleszewo - w sołectwie Daleszewo,
7) Sołtysa sołectwa Dołgie - w sołectwie Dołgie,
8) Sołtysa sołectwa Drzenin - w sołectwie Drzenin,
9) Sołtysa sołectwa Gardno - w sołectwie Gardno,
10) Sołtysa sołectwa Krajnik - w sołectwie Krajnik,
11) Sołtysa sołectwa Krzypnica - w sołectwie Krzypnica,
12) Sołtysa sołectwa Mielenko Gryfińskie - w sołectwie Mielenko Gryfińskie,
13) Sołtysa sołectwa Nowe Czarnowo - w sołectwie Nowe Czarnowo,
14) Sołtysa sołectwa Parsówek – w sołectwie Parsówek,
15) Sołtysa sołectwa Pniewo - w sołectwie Pniewo,
16) Sołtysa sołectwa Radziszewo - w sołectwie Radziszewo,
17) Sołtysa sołectwa Sobiemyśl - w sołectwie Sobiemyśl,
18) Sołtysa sołectwa Sobieradz – w sołectwie Sobieradz,
19) Sołtysa sołectwa Steklinko - w sołectwie Steklinko,
20) Sołtysa sołectwa Steklno - w sołectwie Steklno,
21) Sołtysa sołectwa Stare Brynki - w sołectwie Stare Brynki,
22) Sołtysa sołectwa Wirów - w sołectwie Wirów,
23) Sołtysa sołectwa Wełtyń - w sołectwie Wełtyń,
24) Sołtysa sołectwa Włodkowice - w sołectwie Włodkowice,
25) Sołtysa sołectwa Wysoka Gryfińska – w sołectwie Wysoka Gryfińska,
26) Sołtysa sołectwa Żabnica – w sołectwie Żabnica,
27) Sołtysa sołectwa Żórawie - w sołectwie Żórawie,
28) Sołtysa sołectwa Żórawki - w sołectwie Żórawki.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku poz. 1399) Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów. Obecnie obowiązująca Uchwała wskazuje inkasentów imiennie. Taki stan rzeczy rodzi wiele trudności natury organizacyjnej i prawnej. W szczególności w okresie zmian kadencji sołtysów lub rezygnacji ze stanowiska, czy też w przypadku śmierci osoby piastującej funkcję sołtysa. Należy zauważyć, że wyznaczenie inkasenta w sposób proponowany w niniejszej Uchwale jest na tyle skonkretyzowane, iż pozwala na precyzyjne wskazanie osób jakie zostały wyznaczone do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz terytorialny obszar ich działania. Podobnie stanowisko, co do sposobu wyznaczenia inkasentów zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olszynie w wyroku I SA/Ol/38/15 z dnia 25.02.2015 roku.

Sporządziła:
Iwona Szymańska - Ciepłucha