Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/137/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XVI/137/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 grudnia 2015 roku


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze gminy Gryfino

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 849, z 2015 roku poz. 699, poz. 774, poz. 1045) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 1381, z 2014 roku poz. 40, z 2015 roku poz. 1045, poz. 1777) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 465, z 2015 roku poz. 1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy:

  1. Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego: stanowiącej  załącznik nr 1 pdf , doc do niniejszej uchwały; 
  2. Deklaracji na podatek od nieruchomości: stanowiącej  załącznik nr 2  pdf , doc do niniejszej uchwały;
  3. Deklaracji na podatek rolny stanowiącej  załącznik nr 3  pdf, doc do niniejszej uchwały;
  4. Deklaracji na podatek leśny stanowiącej  załącznik nr 4 pdf, doc do niniejszej uchwały;
  5. Danych o nieruchomościach stanowiących  załączniki nr 5 pdf, doc do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/252/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym Rada gminy określa wzory formularzy deklaracji i informacji na poszczególne podatki pobierane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
Nowelizacja ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i o podatku leśnym dokonana ustawą z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045), spowodowała konieczność dostosowania wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych, tak aby odpowiadały one obowiązującym wymogom prawnym. Ponadto, w oparciu o dotychczasową praktykę i doświadczenia druki formularzy podatkowych zmieniono w taki sposób, aby ich wypełnianie nie stanowiło nadmiernej uciążliwości dla podatników
Powyższa uchwała nie rodzi skutków finansowych.

Sporządziła:
Iwona Szymańska - Ciepłucha