Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/132/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XVI/132/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 grudnia 2015 r.


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 90 ust. 1, ust. 1a i ust. 2b, 2d oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz.788; Nr 131, poz. 1091; Nr 122, poz. 1020; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 120, poz. 818; Nr 115, poz. 791; Nr 181, poz. 1292; Nr 180, poz. 1280; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 219, poz. 1705; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 148, poz. 991; Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz. 814; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; z 2013 r. poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877 z 2015 r. poz. 357, poz. 1240, poz. 1607poz. 1629) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Gryfino przez osoby fizyczne i prawne, zwane dalej organem prowadzącym:

 1. niepublicznych przedszkoli niespełniających warunków określonych w art. 90 ust. 1 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 2. innych form wychowania przedszkolnego niespełniających warunków określonych  w art. 90 ust. 1 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ 2. 1. Organ prowadzący na terenie gminy Gryfino niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1, otrzymuje z budżetu Gminy Gryfino dotację.

 1. Dotację udziela się na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego.

§ 3. 1. Dotacje dla organów prowadzących niepubliczne przedszkola przysługują na każdego ucznia w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych na jednego wychowanka  w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Gryfino, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Gryfino, z zastrzeżeniem ust. 3.

 1. Dotacje dla organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego przysługują na każdego ucznia w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego wychowanka w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Gryfino, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Gryfino, z zastrzeżeniem ust. 3
 2. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego przysługuje w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Gryfino.
 3. Dotacja dla ucznia uczęszczającego na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju przysługuje w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Gryfino.

§ 4. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, złożony nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
 2. W celu otrzymania miesięcznej dotacji organ prowadzący niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego składa w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca informację miesięczną o liczbie wychowanków według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, z tym, że informacja za grudzień składa się w terminie do 5 grudnia. Wzór informacji miesięcznej stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 5. 1. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego sporządza roczne rozliczenie dotacji po zakończeniu danego roku budżetowego w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji. Wzór rocznego sprawozdania stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

 1. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub  w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy Gryfino na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 6. 1. Gminie Gryfino przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego.

 1. Kontrole przeprowadza upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. W ramach kontroli osoby upoważnione mają prawo do:
  1. sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby wychowanków wykazanych  w informacji, o której mowa w § 4 ust. 3
  2. sprawdzenia prawidłowości wykorzystania udzielonej z budżetu Gminy Gryfino dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.
 2. Organ prowadzący niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne środki informacji oraz udzielać wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

§ 7. Traci moc uchwała Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r.  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino oraz uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu tej jednostki dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na jej terenie.
Dotychczas tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino, regulowały dwie uchwały:
1. Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino,
2. Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino,  których nieważność w części stwierdziło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Szczecinie uchwałą Nr VII.69.S.2015 z dnia 25 marca 2015 r. oraz uchwałą Nr VII.70.S.2015 z dnia 25 marca 2015 r.
Niniejsza uchwała uwzględnia zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz określa tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino z uwzględnieniem wprowadzonych od 1 września 2015 r. zmian w ustawie z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty w tym zakresie.

Sporządziła:
Marta Karpicka