Sesja nr XVI

UCHWAŁA XVI/138/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015

UCHWAŁA XVI/138/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 grudnia 2015 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), uchwala się, co następuje:

§ 1.  Paragraf 9 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zmienionej uchwałą Nr XIII/101/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, otrzymuje nowe brzmienie

„§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w kwotach:
1) przychody        - 7.628.471 zł,
2) koszty              - 7.449.871 zł,”
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zmian w uchwale Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015 (zmienionej uchwałą Nr XIII/101/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015) dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Centrum Wodnego ”LAGUNA” w Gryfinie – zmniejszenie planu przychodów i kosztów o kwotę 326.415 zl.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła:
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz