Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/135/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XVI/135/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 grudnia 2015 roku
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  na terenie miasta i gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515),  art. 10 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 849,  z 2015 roku poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1777) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 roku poz. 735) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 roku poz. 1029) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/121/15 z dnia 12 listopada 2015 roku § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 13 550 600
13 14 600 800
14 15 980 980
15   980 1 420
Trzy osie
12 17 700 750
17 19 750 800
19 21 800 900
21 23 900 1200
23 25 1200 1750
25   1200 1750
Cztery osie
12 25 900 1000
25 27 1000 1300
27 29 1300 1900
29 31 1900 2700
31   1900 2700

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Dnia 12 listopada 2015 roku Rada Miejska w Gryfinie podjęła Uchwałę Nr XV/121/15 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino.

W wyniku błędu technicznego w treści Uchwały, w § 1 pkt 2 nie zapisano stawek podatkowych  dla następujących kategorii samochodów ciężarowych:
- o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 t i dwóch osiach jezdnych oraz
- o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 25 t i trzech osiach jezdnych.

Wobec powyższego należy skorygować treść uchwały poprzez uzupełnienie treści § 1 pkt 2 Uchwały i określenie stawek podatkowych w ww. przedziałach.
Należy zauważyć, że proponowane stawki nie spowodują dodatkowego obciążenia podatników,  gdyż określone zostały w tej samej wysokości co stawki podatku odpowiednio: dla samochodów ciężarowych posiadających dwie osie jezdne i  dopuszczalną masę całkowitą powyżej 14 ton  do 15 ton oraz posiadających trzy osie jezdne i dopuszczalna masę całkowitą powyżej 23 ton do 25 ton.