Sesja nr XVI

UCHWAŁA Nr XVI/140 /15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino

UCHWAŁA Nr XVI/140 /15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 grudnia 2015 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), na podstawie art. 5 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 849, z 2015 roku poz. 699, poz. 774, poz. 1045) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 roku poz. 735) Uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino w następujących wysokościach:

 1. Od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem lit. b) – 0,83 zł za 1 m2 powierzchni;
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub dystrybucji energii elektrycznej – 0,89 zł za 1 m2 powierzchni;
  3. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,12 zł od 1 ha powierzchni;
  4. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gryfina - 0,35 zł za 1 m2 powierzchni;
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, położonych poza granicami administracyjnymi miasta Gryfina - 0,32 zł za 1 m2 powierzchni;
  6. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m2 powierzchni.”

§ 2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2 Od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem lit. c) - 20,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub dystrybucji energii elektrycznej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z produkcją lub dystrybucją energii elektrycznej – 22,86 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;
 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,61 od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 5. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 6. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gryfina – 6,75 od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 7. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, położonych poza granicami administracyjnymi miasta Gryfina – 3,60 zł za 1 m2 powierzchni.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Dnia 26.11.2015 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie przesłała pismo nr K.0010.492.HB.2015, w którym poinformowała o wynikach wstępnego badania uchwał dotyczących stawek podatkowych, podjętych w dniu 12 listopada 2015 roku.
Zdaniem Izby § 1 pkt 1 lit a Uchwały Nr XV/120/15 podjętej przez Radę Miejską w Gryfinie w dniu 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino wydaje się wątpliwy. Powodem jest nieprecyzyjne opisanie stawki podatkowej.
Z uwagi na to, zasadnym jest podjęcie uchwały zmieniającej opis stawki podatkowej, tak aby użyte określenia nie budziły wątpliwości. Jednocześnie należy nadmienić, iż pomimo braku wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej co do treści przepisów § 1 ust 1 lit. b oraz § 2 ust. 1 lit. a i b, zapisy przeredagowano tak, aby w przyszłości nie budziły zastrzeżeń.