Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.36.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji

ZARZĄDZENIE Nr 120.36.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015r., Nr 120.62.2015 z dnia 25 września 2015 r., Nr 120.77.2015 z dnia 30 listopada 2015 r., Nr 120.7.2016 z dnia 1 lutego 2016 r., Nr 120.16.2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr 120.35.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań dotyczących załatwiania skarg, wniosków i petycji zasadnym jest wprowadzenie Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz do Rady Miejskiej w Gryfinie.

Sporządziły:
Izabela Buckowska
Alicja Kowalska