Sesja nr XVIII

UCHWAŁA Nr XVIII/152/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Radziszewo.

UCHWAŁA Nr XVIII/152/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 stycznia 2016 r.


w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Radziszewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) uchwala się, co następuje

§ 1. Nadać nazwę „ul. Stokrotki” drodze oznaczonej numerem działki 120/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, gmina Gryfino.

§ 2. Nadać nazwę „ul. Tulipanowa” drodze oznaczonej numerem działki 108, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, gmina Gryfino.

§ 3. Nadać nazwę „ul. Liliowa ” drogom oznaczonym numerami działek 149 i 167 położonym w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, gmina Gryfino.

§ 4. Nadać nazwę „ul. Fiołkowa” drodze oznaczonej numerem działki 231, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, gmina Gryfino.

§ 5. Nadać nazwę „ul. Konwaliowa” drodze oznaczonej numerem działki 287, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, gmina Gryfino.

§ 6. Nadać nazwę „ul. Różana” drodze oznaczonej numerem działki 280, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, gmina Gryfino.

§ 7. Nadać nazwę „ul. Dębowa” drodze publicznej, oznaczonej numerem działki 275 w części (od ul. Kościelnej do działki numer 284), położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, gmina Gryfino.

§ 8. Nadać nazwę „ul. Maciejki” drodze oznaczonej numerem działki 275 w części (od działki numer 284 do działki numer 255/1), położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, gmina Gryfino.

§ 9. Przebieg ulic stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem dróg o numerach ewidencyjnych: 120/1, 108, 149, 167, 231, 287, 280 położonych w obrębie Radziszewo, którym z uwagi na realizowaną w tym rejonie zabudowę mieszkaniową, niezbędnym jest nadanie nazw ulic.
Zasadnym jest również, nadanie nazwy w części drodze oznaczonej nr 275, która stanowi własność prywatną. Właściciel nieruchomości wraził zgodę na nadanie drodze nazwy na piśmie, jednocześnie proponując nadać nazwy: ul. Dębowa i ul. Maciejki. Z uwagi na skomplikowany przebieg drogi, proponuje się użycie obu nazw (zgodnie z załącznikiem).
Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, w rejonie położenia ww dróg obowiązuje zapis: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszącymi usługami.
Zarządzeniem 0050.149.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 października 2015 r. w terminie od dnia 26.10.2015 r. do dnia 25.11.2015 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne wśród mieszkańców wsi Radziszewo, w sprawie nadania nazw ulic drogom gminnym. Propozycje nazw dla poszczególnych dróg mieszkańcy złożyli w formie ankiet, które zostały podane w projekcie niniejszej uchwały.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), podejmowanie uchwał w sprawie nadania nazw ulic będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281), należy do właściwości rady gminy.
W związku z tym przedkładam projekt uchwały.

Urszula Włodarczyk