Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/159/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/159/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 stycznia 2016 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 25.000 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

25.000

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

25.000

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

25.000

 

 

2480

Dotacja podmiotowa  z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

25.000

 

OGÓŁEM

 

25.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 25.000 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

25.000

750

 

 

Administracja publiczna

25.000

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

25.000

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

25.000

 

OGÓŁEM

 

25.000

§  3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Kasprzyk