Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/181/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016

 

UCHWAŁA NR XX/181/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), uchwala się, co następuje:

§ 1.  Paragraf 9 Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016, otrzymuje nowe brzmienie

„§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w kwotach:
1) przychody - 7.560.600 zł,
2) koszty - 7.560.933 zł,”

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zmian w uchwale Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016 dokonuje się w związku z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – zwiększenie planu przychodów i kosztów o kwotę 25.000 zł, w związku z przyznaniem dotacji celowej na dofinansowanie przeprowadzenia drugiego etapu modernizacji elewacji budynku CW Laguna, będącego w trwałym zarządzie zakładu budżetowego oraz Dziennego Domu „Senior – Wigor”.

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła:
Milena Świeboda

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz