Sesja nr XXI

UCHWAŁA Nr XXI/192/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXI/192/16 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), uchwala się co następuje:

§  1. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 1.260.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.260.000
853       Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.260.000
85305     Żłobki 1.260.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.260.000
OGÓŁEM 1.260.000

§ 2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2  pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.260.000 zł,

§  3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

W związku z Uchwałą Nr XX/183/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zamiaru utworzenie Żłobka Miejskiego w Gryfinie niezbędne jest zabezpieczenie środków na wkład własny.
W związku z powyższym zwiększa się plan przychodów  z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2  pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz plan wydatków  o kwotę 1.260.000 zł.

Zatwierdziła:
Beata Blejsz

Sprawdziła:
Milena Świeboda

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk