Sesja nr XXI

UCHWAŁA Nr XXI/187/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w Gryfinie

UCHWAŁA Nr XXI/187/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 kwietnia 2016 r.


w sprawie: nadania nazw ulicom w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje

§ 1. Nadać nazwę „ul. Policyjna” drogom oznaczonym numerami działek 163/3 i 163/4, położonym w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino.

§ 2. Nadać nazwę „ul. Myśliwska” drogom oznaczonym numerami działek 11/2, 89/9  i 89/12 położonym w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, gmina Gryfino.

§ 3. Przebieg ulic stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem dróg o numerach ewidencyjnych: 163/3 i 163/4 położonych w obrębie 5 m. Gryfino, które stanowią dojazd do nowo wybudowanego budynku siedziby Powiatowej Policji w Gryfinie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obr. 5 miasta Gryfina, działka 163/3 posiada symbol KD.D10 – droga publiczna klasy dojazdowej a nieruchomość 163/4 posiada symbol KD.D9 - droga publiczna klasy dojazdowej.
Ponadto działki gminne o numerach ewidencyjnych 11/2, 89/9 i 89/12, położone w obrębie Wełtyń II, łącznie stanowią drogę dojazdową do nieruchomości, na której realizowana będzie zabudowa przemysłowa.
Dla terenu położenia tych działek, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie decyzji Starosty Gryfińskiego Nr 1/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, realizowana jest budowa drogi gminnej składającej się z ww, trzech nieruchomości, które łączą drogę krajową nr 31(ul. Pomorska ) ze strefą przemysłową.
Z uwagi na to, że drogi te stanowią własność gminną i położone są na terenie miasta  Gryfino, przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie nadania im nazw nie  jest konieczne.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), podejmowanie uchwał w sprawie nadania nazw ulic będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281), należy do właściwości rady gminy.
W związku z tym przedkładam projekt uchwały.

Urszula Włodarczyk