Sesja nr XXII

UCHWAŁA Nr XXII/193/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok.

UCHWAŁA Nr XXII/193/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), uchwala się co następuje:

§  1. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 2.326.541 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.326.541
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.326.541
85305   Żłobki 2.326.541
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.326.541
OGÓŁEM 2.326.541

§ 2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2  pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.326.541 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.   

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

W związku  z budową Żłobka Miejskiego w Gryfinie, Gmina Gryfino znajduje się na liście beneficjentów resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016” (moduł 1) zaakceptowanej przez Panią Elżbietę Rafalską - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środki przyznane to  2.326.541 zł, jednak nie jest znany termin podpisania umowy dotyczącej porozumienia na ww. środki
Aby Żłobek Miejski w Gryfinie powstał w zakładanym terminie niezbędne jest rozpoczęcie budowy w trybie natychmiastowym. Jest to możliwe poprzez zabezpieczenie środków w wysokości 2.326.541 zł ze środków własnych.
W związku z powyższym zwiększa się plan przychodów  z tytułu wolnych środków,  o których mowa w art. 217 ust.2  pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz plan wydatków  o kwotę 2.326.541 zł.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w momencie podpisania porozumienia zostanie dokonany odwrotny ruch dotyczący zmiany planu przychodów.

Zatwierdziła:
Beata Blejsz

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła:
Maria Waszczyk