Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/222/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXIV/222/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2016 r.


w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza miesięcznie, bez wezwania, do 27 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc z dołu,  z zastrzeżeniem ust. 3 w wysokości zadeklarowanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wynikającej z decyzji określającej opłatę.

  1. Opłata wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, lub  u wskazanych w odrębnej uchwale, inkasentów.
  2. Pierwsza opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być uiszczona w terminie do 31 lipca 2013 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie:

Przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidują kompetencje dla rady gminy ustalenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt uchwały w tym przedmiocie został doprecyzowany o zapis w zakresie terminu uiszczania należności z tytułu tej opłaty poprzez określenie, iż opłatę uiszcza się z dołu za dany miesiąc. Ponadto, zrezygnowano z zapisów dotyczących poboru opłaty przez inkasentów. Powyższe spowodowane jest przedłożeniem Radzie Miejskiej w Gryfinie odrębnego projektu uchwały, która kompleksowo regulować będzie kwestie poboru opłat i podatków przez inkasentów.

Sporządziła:
Iwona Szymańska - Ciepłucha

Lista załączników:
UCHWAŁA RIO [747655 bajtów]