Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/211/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

UCHWAŁA NR XXIV/211/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2016 r.


w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Drodze wewnętrznej stanowiącej współwłasność prywatną, oznaczonej numerem działki 436/38 o powierzchni 0,1702 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, nadaje się nazwę ulica „Letniskowa”.

§ 2. Przebieg ulicy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Właściciele nieruchomości, położonych w obrębie Wełtyń, zwrócili się do tutejszego Urzędu z wnioskami o ustalenie numerów porządkowych dla usytuowanych na nich budynków mieszkalnych, do których dojazd stanowi droga wewnętrzna, oznaczona numerem ewidencyjnym 436/38, będąca współwłasnością osób prywatnych.
Z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że działki te położone są w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem 65 UTL. posiadającej zapis - funkcje podstawowe turystyczne i obsługiwane są komunikacyjnie poprzez drogę wewnętrzną w działce 436/38 oznaczonej symbolem KUw.6.
Dla podjęcia przez radę gminy stosownej uchwały, w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy, niezbędnym jest przedłożenie pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.
Wszyscy współwłaściciele drogi wewnętrznej wyrazili zgodę, jednocześnie proponując różne nazwy. Spośród 25 adresatów najczęściej wskazywaną nazwą była ul „Letniskowa” (17 krotnie ).
W rejonie położenia działki 436/38 przebiegają ulice o nazwach: Wirowska, Pogodna, Zaciszna, Słoneczna , Spokojna.
W związku z tym, że droga wewnętrzna stanowi dojazd do budynków letniskowych proponuje się wybrać nazwę ul. „Letniskowa”.
Droga będąca przedmiotem uchwały stanowi współwłasność prywatną, położona jest w oddaleniu od zwartej zabudowy wsi Wełtyń a współwłaściciele jej wskazali nazwę, odstąpiono od przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Zgodnie z art. 18 ust. 2. pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), podejmowanie uchwał w sprawie nadania nazw ulic będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.), należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
W związku z tym przedkładam projekt uchwały.

Sporządziła:
U. Włodarczyk