Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/221/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru, na terenie gminy Gryfino, podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa

UCHWAŁA NR XXIV/221/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2016 r.


w sprawie zarządzenia poboru, na terenie gminy Gryfino, podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa

Na podstawie art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 1197, poz. 1649, z 2016 r. poz. 195, poz. 615), art. 6 ust. 12, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374), art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.374) uchwala się co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Gryfino pobór następujących należności w drodze inkasa od osób fizycznych:

  1. podatku od nieruchomości.
  2. podatku rolnego.
  3. podatku leśnego.
  4. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. opłaty targowej.

§ 2. Na inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznacza się następujących inkasentów:

1) Sołtysa sołectwa Bartkowo - w sołectwie Bartkowo,
2) Sołtysa sołectwa Borzym - w sołectwie Borzym,
3) Sołtysa sołectwa Chlebowo - w sołectwie Chlebowo,
4) Sołtysa sołectwa Chwarstnica - w sołectwie Chwarstnica,
5) Sołtysa sołectwa Czepino - w sołectwie Czepino,
6) Sołtysa sołectwa Daleszewo - w sołectwie Daleszewo,
7) Sołtysa sołectwa Dołgie - w sołectwie Dołgie,
8) Sołtysa sołectwa Drzenin - w sołectwie Drzenin,
9) Sołtysa sołectwa Gardno - w sołectwie Gardno,
10) Sołtysa sołectwa Krajnik - w sołectwie Krajnik,
11) Sołtysa sołectwa Krzypnica - w sołectwie Krzypnica,
12) Sołtysa sołectwa Mielenko Gryfińskie - w sołectwie Mielenko Gryfińskie,
13) Sołtysa sołectwa Nowe Czarnowo - w sołectwie Nowe Czarnowo,
14) Sołtysa sołectwa Parsówek – w sołectwie Parsówek,
15) Sołtysa sołectwa Pniewo - w sołectwie Pniewo,
16) Sołtysa sołectwa Radziszewo - w sołectwie Radziszewo,
17) Sołtysa sołectwa Sobiemyśl - w sołectwie Sobiemyśl,
18) Sołtysa sołectwa Sobieradz – w sołectwie Sobieradz,
19) Sołtysa sołectwa Steklinko - w sołectwie Steklinko,
20) Sołtysa sołectwa Steklno - w sołectwie Steklno,
21) Sołtysa sołectwa Stare Brynki - w sołectwie Stare Brynki,
22) Sołtysa sołectwa Wirów - w sołectwie Wirów,
23) Sołtysa sołectwa Wełtyń - w sołectwie Wełtyń,
24) Sołtysa sołectwa Włodkowice - w sołectwie Włodkowice,
25) Sołtysa sołectwa Wysoka Gryfińska – w sołectwie Wysoka Gryfińska,
26) Sołtysa sołectwa Żabnica – w sołectwie Żabnica,
27) Sołtysa sołectwa Żórawie - w sołectwie Żórawie,
28) Sołtysa sołectwa Żórawki - w sołectwie Żórawki.

§ 3. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie dla sołtysów – inkasentów w wysokości 10% pobranych i wpłaconych na rzecz gminy należności wskazanych w § 1 ust. 1 – 4.

§ 5. W zakresie rozliczeń inkasentów zastosowanie mają właściwe przepisy Ordynacji podatkowej.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Przepisy ustaw podatkowych (ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i podatku leśnym) oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidują możliwość zarządzenia poboru podatków i opłat należnych gminie w drodze inkasa. Z delegacji ustawowej wynika, że rady gmin upoważnione są do zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków i opłat oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Jednocześnie zapisy w uchwale nie mogą zawierać innych regulacji niż te, do których wprowadzenia uprawniona jest rada gminy. Z uwagi na to, przedłożony projekt uchwały czyni zadość wymogom ustawowym jakie powinna spełniać uchwała rady gminy w tym zakresie.
Wszelkie obowiązki inkasentów w zakresie sposobu rozliczania się jak też uregulowania dotyczące ich odpowiedzialności zawarte zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, która określa m. in. w jakim terminie następuje płatność na rzecz gminy, konieczność wpłaty ewentualnych odsetek za zwłokę od nieterminowej wpłaty pobranych należności oraz to, iż inkasent uprawniony jest do poboru jedynie bieżących zobowiązań, a nie zaległości podatkowych.

Sporządziła
I. Szymańska - Ciepłucha