Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/223/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXIV/223/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2016 r.


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 (rtf)do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ulicy 1 Maja 16 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

  1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/231/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto, w związku z koniecznością dostosowania przepisów prawa miejscowego do wymogów ustalonych przez ustawodawcę proponuje się wprowadzić na obszarze Gminy Gryfino formularz deklaracji, wskazany w załączniku projektu uchwały wraz z dodatkowymi informacjami załączanymi do deklaracji, potwierdzającymi dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji zawarto również wymagane wyjaśnienia i pouczenia. Formularz deklaracji spełnia wymagania w zakresie przepisów prawa miejscowego regulującego zagadnienia z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sporządziła
Iwona Szymańska - Ciepłucha

Lista załączników:
UCHWAŁA RIO [1290144 bajtów]