Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/220/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

UCHWAŁA NR XXIV/220/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2016r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2 lub 3.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, w wysokości 11 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  o której mowa w ust. 1, w wysokości 13 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomości niezamieszkałej:

1) o pojemności 110 l – w wysokości 8 zł,
2) o pojemności 120 l – w wysokości 9 zł,
3) o pojemności 240 l – w wysokości 18 zł,
4) o pojemności 1100 l – w wysokości 81 zł,
5) o pojemności 10 000 l – w wysokości 741 zł,
w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomości niezamieszkałej:

1) o pojemności 110 l – w wysokości 11 zł,
2) o pojemności 120 l – w wysokości 12 zł,
3) o pojemności 240 l – w wysokości 23 zł,
4) o pojemności 1100 l – w wysokości 106 zł,
5) o pojemności 10 000 l – w wysokości 963 zł,
w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3. Stawki opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, są stawkami za jednokrotny odbiór pojemnika.

4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników, liczby odbiorów oraz stawki określonej w ust. 1 lub 2.

§ 3. W przypadku nieruchomości „mieszanej” (nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi suma opłat ustalonych zgodnie z § 1 ust. 1  i § 2 ust. 4.

§ 4. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w kwocie 132 zł, w przypadku, gdy odpady są zbierane  i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty w kwocie 96 zł.

§ 5. Tracą moc Uchwała Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1159) oraz Uchwała Nr VIII/73/15 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/15 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2249).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2016r. poz. 250) rada gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustala stawkę takiej opłaty. Ponadto w przypadku nieruchomości niezamieszkałych rada gminy ustala stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Ustalone stawki opłat nie przekraczają górnych stawek opłat określonych w art. 6k ust. 2a pkt 1- liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, a mianowicie 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca (za rok 2015 kwota 1386 zł x 2% = 27,72 zł).
Podstawą do uchylenia dotychczas obowiązującej Uchwały Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1159) oraz Uchwały Nr VIII/73/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2249) stała się konieczność dostosowania wykorzystywanych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi pojemności pojemników i stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz dokonania zmian ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Sporządziły:
J. Major
I. Szymańska-Ciepłucha