Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/219/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXIV/219/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/86/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 sierpnia 2015r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 3259) dokonuje się następujących zmian:

  1. w § 7 w ust. 1 uchyla się pkt 12.
  2. w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „ 2. W przypadku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach niezamieszkałych, z wyłączeniem § 7 ust. 1 pkt 14, normatywy określone w ust.1 ulegają obniżeniu o połowę, z zastrzeżeniem uwzględnienia minimalnej pojemności pojemników określonej w § 4 pkt 1.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

W związku z koniecznością dokonania zmian w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Gryfino przyjętym przez Radę Miejską w Gryfinie Uchwałą Nr XI/86/15 z dnia 6 sierpnia 2015r., w niniejszym projekcie uchwały uchyla się  w § 7 ust. 1 pkt 12 stanowiący zapis określający normatyw dla garaży. Dotychczasowy zapis budził wiele zastrzeżeń oraz problemów interpretacyjnych wynikających z charakterystyki obiektów, jakimi są garaże oraz ich lokalizacji i funkcji. Po zmianie regulaminu do przedmiotowych obiektów zastosowanie będą miały przepisy ogólne zawarte w niniejszym regulaminie. Ponadto nowe brzmienie nadaje się zapisom § 7 ust. 2, w związku z uchyleniem w § 7 ust.1 pkt 12. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w Gminie Gryfino pozytywną opinię do projektu uchwały wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie.

Sporządziła:
Janina Major