Sesja nr XXVI

UCHWAŁA XXVI/236/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino

UCHWAŁA XXVI/236/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2016 r.  


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) i art. 14 ust. 5, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156, Dz. U.  z 2014 r., poz. 7; Dz. U. z 2015 r., poz. 357; Dz. U. z 2015 r., poz. 1045; Dz. U. z 2015 r., poz. 1418; Dz. U. z 2015 r., poz. 1629; Dz. U. z 2016 r., poz. 35; Dz. U. z 2016 r., poz. 64; Dz. U. z 2016 r., poz. 195; Dz. U. z 2016 r., poz. 668) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino zmienionej uchwałą nr XXXIX/336/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 listopada 2013 r. dokonuje się następujących zmian:

 1. w rozdziale II w § 4:
  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „W przypadku, gdy przynajmniej dwoje dzieci z rodziny uczęszcza w tym samym czasie do żłobka utworzonego przez Gminę Gryfino, oddziału żłobkowego lub przedszkolnego znajdującego się w tym samym lub różnych przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino, to na każde z tych dzieci przysługuje 20% zniżki w opłacie, o której mowa w § 3 ust. 2.”,
 2. w rozdziale III w § 9:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „Wprowadza się opłatę stałą za jeden miesiąc za świadczenia oddziałów żłobkowych w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008).”,
  b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „W przypadku, gdy przynajmniej dwoje dzieci z rodziny uczęszcza w tym samym czasie do żłobka utworzonego przez Gminę Gryfino, oddziału żłobkowego lub przedszkolnego znajdującego się w tym samym lub różnych przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino, to na każde z tych dzieci przysługuje 20% zniżki w opłacie stałej.”;
 3. w rozdziale III w § 12 wykreśla się ust.1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Z dniem 1 grudnia 2016 r. w Gryfinie zostanie utworzony Żłobek Miejski. W związku z powyższym należy zmienić uchwałę nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino. Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) Rada Gminy ustala wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku. W związku z tym zasadne jest wprowadzenie jednolitych opłat za pobyt dzieci w żłobku jak  i w funkcjonujących oddziałach żłobkowych.
Dotychczasowa opłata stała wynosi 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 222 zł. Zmiana wysokości opłaty stałej podyktowana jest wzrostem wydatków na funkcjonowanie jednostek oświatowych nieadekwatnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w ciągu ostatnich trzech lat. Wysokość opłaty stałej  w ostatnich latach kształtowała się następująco: 2013 r. -192 zł, 2014 r. – 202 zł,  2015 r. – 210 zł, 2016 r. – 222 zł. Proponowana w uchwale wysokość miesięcznej opłaty stałej za usługi świadczone przez oddziały żłobkowe to 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 370,00 zł.

Sporządziła:
Marta Karpicka