Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/235/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino

UCHWAŁA NR XXVI/235/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2016 roku


w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez  Gminę Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz na podstawie art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale mówi się o:

  1. żłobku – należy rozumieć przez to Żłobek w Gryfinie;
  2. rodzicu - należy przez to rozumieć każdego opiekuna prawnego;
  3. rodzinie - należy przez to rozumieć osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe.

§ 2.1. Ustala się opłatę stałą za jeden miesiąc za usługi świadczone przez żłobek, zwaną dalej opłatą stałą, w wysokości 20 % minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 poz. 2008).

  1. W przypadku, gdy przynajmniej dwoje dzieci z rodziny uczęszcza w tym samym czasie do żłobka lub przedszkola prowadzonego przez Gminę Gryfino, to na każde z tych dzieci przysługuje 20 % zniżki w opłacie stałej.
  2. Z wnioskiem o przyznanie zniżki, o której mowa w ust. 2 rodzic występuje do dyrektora żłobka.
  3. Zmiana wysokości opłaty stałej następuje z pierwszym dniem miesiąca kolejnego  po miesiącu, w którym dokonano zmiany wysokości stawki minimalnego wynagrodzenia  za pracę.
  4. Opłata stała nie obejmuje kosztów wyżywienia.
  5. Wysokość opłaty stałej podawana jest do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 3. Wysokość opłaty określonej w § 2 ust. 1 i ust. 2 zaokrągla się do pełnych złotych, zgodnie z zasadami określonymi poniżej:

  • kwotę poniżej 50 groszy zaokrągla się w dół.
  • kwotę 50 groszy i powyżej zaokrągla się w górę,

§ 4. Dyrektor żłobka, w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, na wniosek rodzica może zwolnić z opłaty stałej w całości.

§ 5. Ustala się maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku  w wysokości 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 6. Opłaty o której mowa w § 5 nie wnosi się w przypadku nieobecności dziecka  w żłobku.

§ 7. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku w wysokości 1 % minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

§ 8. Opłatę za pobyt dziecka w żłobku, opłatę za wyżywienie oraz dodatkową opłatę wnosi się na rzecz gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) rada gminy ustala wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku, maksymalną wysokość za wyżywienie oraz opłatę za wydłużony czas pobytu dziecka w żłobku. Zgodnie z art. 59 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy rada gminy może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
Aktualnie obowiązuje opłata stała za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym w wysokości 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 222,00 zł. Natomiast wysokość opłaty z 20 % zniżką wynosi 178,00 zł.
Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z zamiaru utworzenia żłobka przez Gminę Gryfino. Proponowana w uchwale wysokość opłaty stałej za jeden miesiąc za usługi świadczone przez żłobek to 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 370,00 zł, opłata ze zniżką na każde kolejne dziecko z rodziny 20% - 296,00 zł, opłata za wyżywienie 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 9,25 zł oraz za wydłużony czas pobytu dziecka w żłobku 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 18,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.
Przy założeniu dokonywania opłaty za 21 dni w miesiącu za wyżywienie oraz opłaty stałej, rodzice poniosą koszt w wysokości ok. 517 zł za świadczenia udzielane przez żłobek.

Sporządziła:
Marta Karpicka