Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/238/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie oraz nadania jej statutu

UCHWAŁA NR XXVI/238/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2016 r.


w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Miejską w Gryfinie, mającą charakter konsultacyjny.

§ 2. Nadaje się Statut Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gryfinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Celem powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie jest stworzenie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przestrzeni dla społecznej aktywności uczniów. Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej ma na celu kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez promowanie samorządności wśród młodzieży, włączenie jej do współpracy z organami samorządu lokalnego, reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska wobec władz w sprawach dotyczących młodzieży. Rada będzie mieć charakter konsultacyjny.

Sporządziła:
Barbara Lefik-Żarczyńska