Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/233/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie

UCHWAŁA NR XXVI/233/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2016 r.


w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 grudnia 2016 r. tworzy się Żłobek Miejski w Gryfinie.

  1. Siedzibą Żłobka Miejskiego jest budynek przy ul. Władysława Łokietka 10, 74-100 Gryfino.
  2. Żłobek Miejski w Gryfinie będzie prowadzony jako jednostka budżetowa Gminy Gryfino.
  3. Gmina Gryfino wyposaża Żłobek Miejski w Gryfinie w mienie niezbędne do realizacji celów określonych w Statucie.

§ 2. Nadaje się Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157), gminy mogą tworzyć i prowadzić żłobki.
Utworzenie pierwszego w gminie Gryfino żłobka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie szerokiej rzeszy społeczności lokalnej Gminy Gryfino, wynikające z braku odpowiedniej liczby miejsc żłobkowych w istniejących przedszkolach.
W związku z pozyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016” moduł 1, dzięki któremu było możliwe wybudowanie żłobka, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Sporządziła:
Marta Karpicka

Lista załączników:
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE [1755322 bajtów]