Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/240/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z nabrzeża w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XXVI/240/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2016 r.


w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z nabrzeża w Gryfinie.

Na podstawie art. 40 ust.1. pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z nabrzeża w Gryfinie – część północna przy ulicy Nadodrzańskiej i część południowa przy ul. Energetyków - stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie:

Nabrzeże wraz z infrastrukturą tworzy przestrzeń publiczną dostępną społeczeństwu dla celów rekreacyjnych jak i umożliwia cumowanie i postój  jednostek pływających. 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa i określenia zasad użytkowania nabrzeża  Należy wprowadzić regulamin korzystania i użytkowania nabrzeża w Gryfinie.

Sporządził:
Dyrektor OSiR Eugeniusz Kuduk

Lista załączników:
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE [1294596 bajtów]