Dokonanie zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMK I/6H

13.04.2018 r.

DOKONANIE ZMIANY WPISU W REJESTRZE DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Podstawa prawna:
art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  lub
  2. załącznik – dowód uiszczenia opłaty skarbowej

II. OPŁATY:
opłata skarbowa - 25 zł za zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub  w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O 61124038551111001012416308.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zmiana wpisu jest dokonana z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze - do 7 dni od otrzymania wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej (symbol – BMK) – tel.: 91-416-20-11, 91-416-22-10 wew. 214, 208; e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl

V. UWAGI:
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.