Sesja nr XXIX

UCHWAŁA Nr XXIX/259/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino

UCHWAŁA Nr XXIX/259/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446, poz. 1579), na podstawie art. 5 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 roku poz. 716, poz. 1579) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 roku poz. 779) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino w następujących wysokościach:

 1. Od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem lit. b) – 0,83 zł za 1 m2  powierzchni;
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub dystrybucji energii elektrycznej – 0,89 zł za 1 m2 powierzchni;
  3. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,12 zł od 1 ha powierzchni;
  4. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gryfina - 0,35 zł za 1 m2 powierzchni;
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, położonych poza granicami administracyjnymi miasta Gryfina - 0,32 zł za 1 m2 powierzchni;
  6. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.
    
 2. Od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem lit. c)  - 20,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub dystrybucji energii elektrycznej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z produkcją lub dystrybucją energii elektrycznej – 22,66 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;
  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,61 od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  5. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  6. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gryfina– 6,75 od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  7. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, położonych poza granicami administracyjnymi miasta Gryfina – 3,60 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.
    
 3. Od budowli:  
  1. od budowli związanych z działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem lit. b) 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. 716 ze zm.);
  2. od budowli związanych z działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków – 1,1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. 716 ze zm.);

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.
Co do zasady, w myśl art. 20 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Stawki podatków lokalnych nie mogą przekraczać górnych stawek kwotowych określonych według reguł zawartych  w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dnia 5 sierpnia 2016 r. w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w roku 2017.
Poniższa tabela przedstawia stawki podatkowe dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania z uwzględnieniem stawek dotychczas obowiązujących, stawek maksymalnych i stawek wskazanych w projektowanej uchwale

Wyszczególnienie rodzaju stawki podatku

Stawki podatku na 2016r.

Stawka maksymalna określona przez Ministra Finansów

Proponowane w uchwale stawki podatku na 2017 rok

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,83

0,89

0,83

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub dystrybucji energii elektrycznej  

0,89

0,89

0,89

Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (od 1 ha powierzchni)

4,12

4,54

4,12

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,35

0,47

0,35

Od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku publicznego  - na pozostałym terenie Gminy Gryfino

0,32

0,47

0,32

Od gruntów niezabudowanych objętych  obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,00

2,98

2,98

Od budynków mieszkalnych lub ich części

0,71

0,75

0,71

Od budynków związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

20,40

22,66

20,40

Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub dystrybucji energii elektrycznej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z produkcją lub dystrybucją energii elektrycznej

22,86

22,66

22,66

Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

9,61

10,59

9,61

Od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń zdrowotnych

4,65

4,61

4,61

Od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - na terenie administracyjnym miasta Gryfina

6,75

7,62

6,75

Od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - na pozostałym terenie Gminy Gryfina

3,60

7,62

3,60

Od budowli związanych z działalnością gospodarczą

2%

2%

2%

Od budowli związanych z działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

1,1%

2%

1,1%